Algemene voorwaarden

FRUN Kortrijk 2018 is een initiatief van vzw Grace, met maatschappelijke zetel te Sint-Andriessteenweg 113, 9620 Zottegem.

Voor al uw vragen kan u mailen naar info@frun.be.

Artikel 1: Inschrijving

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving minstens 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2: Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI.53. 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3: Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal vzw Grace, voor zover mogelijk, de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/volgende editie van hetzelfde evenement.

In geen geval kan vzw Grace verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, goede doel, …).

Artikel 4: Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar. Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, polsbandje, …) steeds zichtbaar zijn.

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname. De organisatie kan ten allen tijde een stop zetten wat de inschrijvingen betreft om de gezelligheid en veiligheid van alle deelnemers te garanderen.

Artikel 5: Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6: Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (deelname fee en eventuele extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

Vzw Grace meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7: Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor het evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit tot 26 augustus 2018 door een mail te sturen naar info@frun.be.

Ze betalen hiervoor een administratieve kost van € 10 die integraal geschonken wordt aan het goede doel.

Artikel 8: Verzekering

Deelnemen aan een evenement georganiseerd door vzw Grace is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. We raden dan ook aan dat iedere deelnemer zelf instaat voor een verzekeringsdekking lichamelijke ongevallen.

De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen.

Artikel 9: Gezond en veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

Artikel 10: Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor vzw Grace.
Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met vzw Grace.

De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van vzw Grace en haar evenementen, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen, opgenomen tijdens de deelname. De deelnemer verleent de toestemming aan vzw Grace om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien. De deelnemer verleent toestemming aan vzw Grace zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Artikel 11: Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via info@frun.be.

Vzw Grace zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 12: Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Family, Friends, Foods & Fun

FRUN Zottegem 2017

Benieuwd hoe het er vorig jaar in Zottegem aan toe ging?

Onze partners

Zij maken de F in FRUN mogelijk.